update gerrit list
[openafs-wiki.git] / devel /
2020-05-08 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-05-06 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-05-04 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-05-02 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-04-29 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-04-28 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-04-27 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-04-24 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-04-22 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-04-21 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-04-18 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-04-17 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-04-16 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-04-14 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-04-11 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-04-10 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-04-09 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-04-08 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-04-06 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-04-04 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-04-03 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-04-01 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-03-31 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-03-29 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-03-28 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-03-26 Michael Meffierpm-howto: s/RPM/source RPM/
2020-03-26 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-03-25 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-03-24 https://login.laun... s/kervers/kernvers/
2020-03-24 https://login.laun... double 'the'
2020-03-24 https://login.laun... backticks
2020-03-24 https://login.laun... s/targets/target
2020-03-24 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-03-22 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-03-21 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-03-20 Michael Meffierpms: install build deps with yum-builddep and srpm
2020-03-19 Michael MeffieUpdate rpmbuild examples
2020-03-19 Michael MeffieHow to build OpenAFS RPMs
2020-03-19 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-03-15 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-03-14 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-03-13 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-03-11 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-03-10 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-03-08 Michael MeffieClean up more typos and remove extra text about version...
2020-03-07 Michael MeffieFix more typos
2020-03-07 Michael MeffieFix spelling error
2020-03-07 Michael MeffieTrim intro
2020-03-07 Michael MeffieFix more typos in how to build rpms
2020-03-07 Michael MeffieReorg how to build packages
2020-03-07 Michael MeffieUse makesrpm to build the source rpm
2020-03-07 Michael MeffieFix spelling error
2020-03-07 Michael MeffieFix step numbering typo
2020-03-07 Michael MeffieMore rpm building instructions
2020-03-07 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-03-06 Michael MeffieAdd perl-Test-Simple to list of required packages
2020-03-06 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-03-05 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-03-04 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-03-03 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-02-29 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-02-28 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-02-25 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-02-22 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-02-21 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-02-20 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-02-18 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-02-16 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-02-15 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-02-14 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-02-13 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-02-12 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-02-10 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-02-08 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-02-07 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-02-06 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-02-05 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-02-04 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-02-01 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-01-31 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-01-28 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-01-27 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-01-26 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-01-25 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-01-24 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-01-21 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-01-17 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-01-15 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-01-14 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-01-12 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-01-11 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-01-10 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-01-09 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-01-08 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-01-04 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-01-03 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-01-02 Michael Meffieupdate gerrit list
2020-01-01 Michael Meffieupdate gerrit list
2019-12-31 Michael Meffieupdate gerrit list
2019-12-30 Michael Meffieupdate gerrit list
next