e1d2979c947ed03bd49127946c659d2470ef805c
[openafs.git] / src / WINNT / eventlog / lang / zh_CN / event.mc
1 ; Copyright 2000, International Business Machines Corporation and others.
2 ; All Rights Reserved.
3
4 ; This software has been released under the terms of the IBM Public
5 ; License.  For details, see the LICENSE file in the top-level source
6 ; directory or online at http://www.openafs.org/dl/license10.html
7
8 ; * event.mc --(mc)--> event.[h|rc] --(logevent.h + event.h)--> afsevent.h\r
9 ; */\r
10 ;\r
11 ;#ifndef TRANSARC_AFSEVENT_H\r
12 ;#define TRANSARC_AFSEVENT_H\r
13 ;\r
14 ;\r
15 ;/* AFS event.mc format.\r
16 ; *\r
17 ; * AFS event messages are grouped by category.  The MessageId of the\r
18 ; * first message in a given category specifies the starting identifier\r
19 ; * range for that category; the second and later messages in a category\r
20 ; * do NOT specify a MessageId value and thus receive the value of the\r
21 ; * previous message plus one.\r
22 ; *\r
23 ; * To add a new message to an existing category, append it to the end of\r
24 ; * that category.  To create a new category, provide an appropriate\r
25 ; * comment line and specify a non-conflicting MessageId for the first\r
26 ; * message in the new category.\r
27 ; */\r
28 ;\r
29 \r
30 \r
31 MessageIdTypedef=unsigned\r
32 \r
33 ;\r
34 ;/* Test message text */\r
35 ;\r
36 \r
37 MessageId=0x0001\r
38 Severity=Informational\r
39 SymbolicName=AFSEVT_SVR_TEST_MSG_NOARGS\r
40 Language=English\r
41 AFS ·þÎñÆ÷ʼþÈÕÖ¾²âÊÔÏûÏ¢¡£\r
42 .\r
43 \r
44 MessageId=\r
45 Severity=Warning\r
46 SymbolicName=AFSEVT_SVR_TEST_MSG_TWOARGS\r
47 Language=English\r
48 AFS ·þÎñÆ÷ʼþÈÕÖ¾²âÊÔÏûÏ¢(str1: %1£¬ str2: %2)¡£\r
49 .\r
50 \r
51 \r
52 \r
53 ;\r
54 ;/* General messages for all AFS server processes */\r
55 ;\r
56 \r
57 MessageId=0x0101\r
58 Severity=Error\r
59 SymbolicName=AFSEVT_SVR_FAILED_ASSERT\r
60 Language=English\r
61 AFS ·þÎñÆ÷½ø³Ìʧ°Ü£ºÎļþ %2 µÄÐР%1¡£\r
62 .\r
63 \r
64 MessageId=\r
65 Severity=Error\r
66 SymbolicName=AFSEVT_SVR_NO_INSTALL_DIR\r
67 Language=English\r
68 %1 ¶¨Î» AFS Èí¼þ°²×°Ä¿Â¼Ê§°Ü¡£\r
69 .\r
70 \r
71 MessageId=\r
72 Severity=Error\r
73 SymbolicName=AFSEVT_SVR_WINSOCK_INIT_FAILED\r
74 Language=English\r
75 %1 ³õʼ»¯ Windows Ì×½Ó×Ö¿âʧ°Ü¡£\r
76 .\r
77 \r
78 \r
79 \r
80 ;\r
81 ;/* AFS BOS control (startup/shutdown) service messages */\r
82 ;\r
83 \r
84 MessageId=0x0201\r
85 Severity=Informational\r
86 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_STARTED\r
87 Language=English\r
88 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñÒÑÆô¶¯¡£\r
89 .\r
90 \r
91 MessageId=\r
92 Severity=Informational\r
93 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_STOPPED\r
94 Language=English\r
95 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñÒÑÍ£Ö¹¡£\r
96 .\r
97 \r
98 MessageId=\r
99 Severity=Error\r
100 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_SCM_COMM_FAILED\r
101 Language=English\r
102 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñÎÞ·¨Óëϵͳ SCM Í¨ÐÅ¡£\r
103 .\r
104 \r
105 MessageId=\r
106 Severity=Error\r
107 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_HANDLER_REG_FAILED\r
108 Language=English\r
109 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñÎÞ·¨×¢²áʼþ´¦ÀíÆ÷¡£\r
110 AFS ·þÎñÆ÷Èí¼þ¿ÉÄÜδÕýÈ·ÅäÖá£\r
111 .\r
112 \r
113 MessageId=\r
114 Severity=Error\r
115 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_INSUFFICIENT_RESOURCES\r
116 Language=English\r
117 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñÎÞ·¨»ñµÃ±ØÐëµÄϵͳ×ÊÔ´¡£\r
118 .\r
119 \r
120 MessageId=\r
121 Severity=Error\r
122 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_INTERNAL_ERROR\r
123 Language=English\r
124 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñ·¢ÏÖÒ»¸öÄÚ²¿´íÎó¡£\r
125 .\r
126 \r
127 MessageId=\r
128 Severity=Error\r
129 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_NO_INSTALL_DIR\r
130 Language=English\r
131 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñ¶¨Î» AFS Èí¼þ°²×°Ä¿Â¼Ê§°Ü¡£AFS ·þÎñÆ÷Èí¼þ¿ÉÄÜδÕýÈ·ÅäÖá£\r
132 .\r
133 \r
134 MessageId=\r
135 Severity=Error\r
136 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_BOSSERVER_START_FAILED\r
137 Language=English\r
138 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñÆô¶¯»òÖØÐÂÆô¶¯ AFS bosserver Ê§°Ü¡£\r
139 .\r
140 \r
141 MessageId=\r
142 Severity=Error\r
143 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_BOSSERVER_STOP_FAILED\r
144 Language=English\r
145 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñÍ£Ö¹ AFS bosserver Ê§°Ü¡£ËùÓРAFS ·þÎñÆ÷½ø³Ì±ØÐë\r
146 ÊÖ¹¤Í£Ö¹(ͨ¹ý afskill ÃüÁîÏò AFS bosserver ·¢ËÍ SIGQUIT ÐźÅ)¡£\r
147 .\r
148 \r
149 MessageId=\r
150 Severity=Warning\r
151 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_BOSSERVER_STOP_TIMEOUT\r
152 Language=English\r
153 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñ·ÅÆúµÈ´ý AFS bosserver µÄÍ£Ö¹¡£ÔÚÖØÐÂÆô¶¯·þÎñÇ°¼ì²éËùÓРAFS ·þÎñÆ÷½ø³ÌÊÇ·ñÒÑÍ£Ö¹¡£\r
154 .\r
155 \r
156 MessageId=\r
157 Severity=Informational\r
158 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_BOSSERVER_RESTART\r
159 Language=English\r
160 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñÕýÔÚÖØÐÂÆô¶¯ AFS bosserver¡£\r
161 .\r
162 \r
163 MessageId=\r
164 Severity=Informational\r
165 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_BOSSERVER_EXIT\r
166 Language=English\r
167 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñÕì²âµ½ AFS bosserver Ã»ÓÐÇëÇóÖØÐÂÆô¶¯¶øÒÑÍ˳ö¡£\r
168 .\r
169 \r
170 \r
171 \r
172 ;\r
173 ;#endif /* TRANSARC_AFSEVENT_H */\r