Initial IBM OpenAFS 1.0 tree
[openafs.git] / src / WINNT / eventlog / lang / zh_CN / event.mc
1 ;/* Copyright (C) 1998  Transarc Corporation.  All rights reserved.\r
2 ; *\r
3 ; * event.mc --(mc)--> event.[h|rc] --(logevent.h + event.h)--> afsevent.h\r
4 ; */\r
5 ;\r
6 ;#ifndef TRANSARC_AFSEVENT_H\r
7 ;#define TRANSARC_AFSEVENT_H\r
8 ;\r
9 ;\r
10 ;/* AFS event.mc format.\r
11 ; *\r
12 ; * AFS event messages are grouped by category.  The MessageId of the\r
13 ; * first message in a given category specifies the starting identifier\r
14 ; * range for that category; the second and later messages in a category\r
15 ; * do NOT specify a MessageId value and thus receive the value of the\r
16 ; * previous message plus one.\r
17 ; *\r
18 ; * To add a new message to an existing category, append it to the end of\r
19 ; * that category.  To create a new category, provide an appropriate\r
20 ; * comment line and specify a non-conflicting MessageId for the first\r
21 ; * message in the new category.\r
22 ; */\r
23 ;\r
24 \r
25 \r
26 MessageIdTypedef=unsigned\r
27 \r
28 ;\r
29 ;/* Test message text */\r
30 ;\r
31 \r
32 MessageId=0x0001\r
33 Severity=Informational\r
34 SymbolicName=AFSEVT_SVR_TEST_MSG_NOARGS\r
35 Language=English\r
36 AFS ·þÎñÆ÷ʼþÈÕÖ¾²âÊÔÏûÏ¢¡£\r
37 .\r
38 \r
39 MessageId=\r
40 Severity=Warning\r
41 SymbolicName=AFSEVT_SVR_TEST_MSG_TWOARGS\r
42 Language=English\r
43 AFS ·þÎñÆ÷ʼþÈÕÖ¾²âÊÔÏûÏ¢(str1: %1£¬ str2: %2)¡£\r
44 .\r
45 \r
46 \r
47 \r
48 ;\r
49 ;/* General messages for all AFS server processes */\r
50 ;\r
51 \r
52 MessageId=0x0101\r
53 Severity=Error\r
54 SymbolicName=AFSEVT_SVR_FAILED_ASSERT\r
55 Language=English\r
56 AFS ·þÎñÆ÷½ø³Ìʧ°Ü£ºÎļþ %2 µÄÐР%1¡£\r
57 .\r
58 \r
59 MessageId=\r
60 Severity=Error\r
61 SymbolicName=AFSEVT_SVR_NO_INSTALL_DIR\r
62 Language=English\r
63 %1 ¶¨Î» AFS Èí¼þ°²×°Ä¿Â¼Ê§°Ü¡£\r
64 .\r
65 \r
66 MessageId=\r
67 Severity=Error\r
68 SymbolicName=AFSEVT_SVR_WINSOCK_INIT_FAILED\r
69 Language=English\r
70 %1 ³õʼ»¯ Windows Ì×½Ó×Ö¿âʧ°Ü¡£\r
71 .\r
72 \r
73 \r
74 \r
75 ;\r
76 ;/* AFS BOS control (startup/shutdown) service messages */\r
77 ;\r
78 \r
79 MessageId=0x0201\r
80 Severity=Informational\r
81 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_STARTED\r
82 Language=English\r
83 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñÒÑÆô¶¯¡£\r
84 .\r
85 \r
86 MessageId=\r
87 Severity=Informational\r
88 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_STOPPED\r
89 Language=English\r
90 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñÒÑÍ£Ö¹¡£\r
91 .\r
92 \r
93 MessageId=\r
94 Severity=Error\r
95 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_SCM_COMM_FAILED\r
96 Language=English\r
97 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñÎÞ·¨Óëϵͳ SCM Í¨ÐÅ¡£\r
98 .\r
99 \r
100 MessageId=\r
101 Severity=Error\r
102 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_HANDLER_REG_FAILED\r
103 Language=English\r
104 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñÎÞ·¨×¢²áʼþ´¦ÀíÆ÷¡£\r
105 AFS ·þÎñÆ÷Èí¼þ¿ÉÄÜδÕýÈ·ÅäÖá£\r
106 .\r
107 \r
108 MessageId=\r
109 Severity=Error\r
110 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_INSUFFICIENT_RESOURCES\r
111 Language=English\r
112 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñÎÞ·¨»ñµÃ±ØÐëµÄϵͳ×ÊÔ´¡£\r
113 .\r
114 \r
115 MessageId=\r
116 Severity=Error\r
117 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_INTERNAL_ERROR\r
118 Language=English\r
119 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñ·¢ÏÖÒ»¸öÄÚ²¿´íÎó¡£\r
120 .\r
121 \r
122 MessageId=\r
123 Severity=Error\r
124 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_NO_INSTALL_DIR\r
125 Language=English\r
126 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñ¶¨Î» AFS Èí¼þ°²×°Ä¿Â¼Ê§°Ü¡£AFS ·þÎñÆ÷Èí¼þ¿ÉÄÜδÕýÈ·ÅäÖá£\r
127 .\r
128 \r
129 MessageId=\r
130 Severity=Error\r
131 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_BOSSERVER_START_FAILED\r
132 Language=English\r
133 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñÆô¶¯»òÖØÐÂÆô¶¯ AFS bosserver Ê§°Ü¡£\r
134 .\r
135 \r
136 MessageId=\r
137 Severity=Error\r
138 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_BOSSERVER_STOP_FAILED\r
139 Language=English\r
140 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñÍ£Ö¹ AFS bosserver Ê§°Ü¡£ËùÓРAFS ·þÎñÆ÷½ø³Ì±ØÐë\r
141 ÊÖ¹¤Í£Ö¹(ͨ¹ý afskill ÃüÁîÏò AFS bosserver ·¢ËÍ SIGQUIT ÐźÅ)¡£\r
142 .\r
143 \r
144 MessageId=\r
145 Severity=Warning\r
146 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_BOSSERVER_STOP_TIMEOUT\r
147 Language=English\r
148 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñ·ÅÆúµÈ´ý AFS bosserver µÄÍ£Ö¹¡£ÔÚÖØÐÂÆô¶¯·þÎñÇ°¼ì²éËùÓРAFS ·þÎñÆ÷½ø³ÌÊÇ·ñÒÑÍ£Ö¹¡£\r
149 .\r
150 \r
151 MessageId=\r
152 Severity=Informational\r
153 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_BOSSERVER_RESTART\r
154 Language=English\r
155 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñÕýÔÚÖØÐÂÆô¶¯ AFS bosserver¡£\r
156 .\r
157 \r
158 MessageId=\r
159 Severity=Informational\r
160 SymbolicName=AFSEVT_SVR_BCS_BOSSERVER_EXIT\r
161 Language=English\r
162 AFS BOS ¿ØÖÆ·þÎñÕì²âµ½ AFS bosserver Ã»ÓÐÇëÇóÖØÐÂÆô¶¯¶øÒÑÍ˳ö¡£\r
163 .\r
164 \r
165 \r
166 \r
167 ;\r
168 ;#endif /* TRANSARC_AFSEVENT_H */\r