fix-kerberos-autoconf-20060623
authorKen Hornstein <kenh@cmf.nrl.navy.mil>
Fri, 24 Jun 2005 04:57:39 +0000 (04:57 +0000)
committerKen Hornstein <kenh@cmf.nrl.navy.mil>
Fri, 24 Jun 2005 04:57:39 +0000 (04:57 +0000)
Commit remaining autoconf fixes for aklog.

src/cf/kerberos.m4

index 1de5c79..51b9008 100644 (file)
@@ -10,7 +10,7 @@ dnl AC_ARG_VAR(KRB5CFLAGS, [C flags to compile Kerberos 5 programs])
 dnl AC_ARG_VAR(KRB5LIBS, [Libraries and flags to compile Kerberos 5 programs])
 dnl AC_ARG_VAR(KRB5_CONFIG, [Location of krb5-config script])
 
-AC_ARG_WITH([krb5-conf],[--with-krb5-config[=krb5-config-location]    Use a krb5-config script to configure Kerberos])
+AC_ARG_WITH([krb5-conf],[--with-krb5-conf[=krb5-config-location]    Use a krb5-config script to configure Kerberos])
 if test X$with_krb5_conf != X; then
                conf_krb5=YES
                if test X$with_krb5_conf = Xyes; then
@@ -63,4 +63,6 @@ if test X$conf_krb5 = XYES; then
        LIBS="$save_LIBS"
 fi
 AC_SUBST(BUILD_KRB5)
+AC_SUBST(KRB5CFLAGS)
+AC_SUBST(KRB5LIBS)
 ])dnl